Přihlásit se Registrovat
Váš nákupní košík je prázdný.
Fitness24.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Fitness24 s.r.o.

Základní informace o provozovateli internetového obchodu (Prodávajícím)

Provozovatel obchodu:  Fitness24 s.r.o.
Sídlo společnosti:  Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, PSČ 696 71
IČ:  28541910
DIČ:  CZ28541910
ID datové schránky:  fvv6j6g
Zapsána u:  Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62704
Bankovní spojení:  2000065022 / 2010   (FIO banka)
Telefon:  +420 777 993 200
E-mail:  info@fitness24.cz
Web:  www.fitness-24.cz

1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále již jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím v rámci Kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží nabízeného Prodávajícím v internetovém obchodě provozovaném na internetových stránkách nacházejících se na adrese www.fitness-24.cz (dále jen jako „internetový obchod“) a jejímiž smluvními stranami jsou Prodávající a Kupující, a použijí se tehdy, pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím neexistuje jiné písemné smluvní ujednání.

1.2. „Prodávajícím“ se pro účely  těchto OP rozumí obchodní společnost Fitness24 s.r.o. se sídlem Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, PSČ 696 71, IČ 28541910, DIČ CZ 28541910, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62704, zastoupená jednatelem Markem Šimlíkem; veškeré další identifikační, jakož i kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v úvodu těchto OP .

1.3. „Kupujícím“ se pro účely  těchto OP rozumí spotřebitel nebo podnikatel, který si od Prodávajícího kupuje zboží.

1.4. „Spotřebitelem“ je každý člověk, který s Prodávajícím uzavírá smlouvu nebo s Prodávajícím jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.5. „Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.6. „Kupní smlouvou“ se pro účely  těchto OP rozumí smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží specifikované v Objednávce zboží Kupujícího v minimální hodnotě 500,- Kč včetně DPH (dále již jen „zboží“), závazek Prodávajícího převést na Kupujícího vlastnické právo ke zboží a závazek Kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu zboží.

1.7. „Kupní cenou zboží“ se pro účely  těchto OP rozumí cena zboží specifikovaného v Objednávce zboží Kupujícího.

1.8. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, kterým se též řídí. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito OP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále již jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále již jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou na straně kupující nikoli spotřebitel, řídí se vztahy těmito OP výslovně neupravené občanským zákoníkem.

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1. V případě objednání zboží Kupujícím prostřednictvím objednávkového systému Prodávajícího, který se nachází na stránkách internetového obchodu Prodávajícího, platí, že Objednávka zboží, vytvořená Kupujícím na stránkách internetového obchodu Prodávajícího, je návrhem na uzavření kupní smlouvy. V této souvislosti Prodávající výslovně upozorňuje a Kupující výslovně bere na vědomí, že prezentace zboží v internetovém obchodě Prodávajícího není považována za návrh na uzavření kupní smlouvy (ustanovení § 1732 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije); návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou Objednávkou odeslanou Prodávajícímu prostřednictvím  objednávkového systému Prodávajícího, který se nachází na stránkách internetového obchodu Prodávajícího. Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat, upravit a/nebo změnit údaje, které Kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Po odeslání Objednávky Prodávající informuje Kupujícího elektronickou poštou (e-mailovou zprávou zaslanou na adresu, kterou Kupující při vytvoření Objednávky uvedl), že Objednávku obdržel a že ji registruje/eviduje ve svém systému, kdy kromě rekapitulace údajů uvedených v Objednávce Prodávající v tomto e-mailu vždy uvede (případně k tomuto e-mailu přiloží) i tyto OP v textové podobě. Kupující bere na vědomí, že tato zpráva je pouhou automatickou informací pro Kupujícího, že Prodávající obdržel jeho Objednávku, a nepovažuje se ještě za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího. V závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) je Prodávající vždy oprávněn (nikoliv však povinen) Kupujícího ještě požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Až následně, zpravidla během několika pracovních dní, obdrží Kupující od Prodávajícího další e-mailovou zprávu, ve které již mu bude Objednávka zboží Prodávajícím potvrzena, a teprve až tímto okamžikem bude kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena.

2.2. V případě, že Kupující objednávku zboží učiní elektronicky či telefonicky mimo objednávkový systém Prodávajícího nacházející se na stránkách internetového obchodu Prodávajícího, platí, že kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím bude uzavřena okamžikem, kdy Kupující elektronicky potvrdí Nabídku Prodávajícího, kterou Prodávající Kupujícímu v návaznosti na jím učiněnou Objednávku zašle prostřednictvím elektronické pošty (e-mailovou zprávou zaslanou na adresu, kterou Kupující  ve své Objednávce uvedl), a to otevřením odkazu na příslušnou internetovou stánku, který bude v Nabídce Prodávajícího uveden a následným stisknutím tlačítka "souhlasím", jež se nachází pod úplným zněním těchto OP na této internetové stránce. Prodávající výslovně upozorňuje a Kupující výslovně bere na vědomí, že Objednávka, kterou Kupující učiní mimo objednávkový systém Prodávajícího nacházející se na stránkách internetového obchodu Prodávajícího, se považuje za pouhou výzvu k podání návrhu na uzavření Kupní smlouvy (tzv. Nabídky), která byla ze strany Kupujícího vůči Prodávajícímu učiněna.

2.3. Elektronická a/nebo telefonická Objednávka zboží, učiněná Kupujícím mimo objednávkový systém Prodávajícího nacházející se na stránkách internetového obchodu Prodávajícího, musí obsahovat minimálně tyto údaje:
   •    označení Prodávajícího,
   •    označení Kupujícího, včetně uvedení úplných identifikačních údajů a e-mailové adresy,
   •    výslovný projev vůle Kupujícího, z něhož je jednoznačně zřejmé, že si u Prodávajícího objednává dodání konkrétního množství zboží konkrétního typu,
   •    specifikaci konkrétního typu zboží, jehož dodání si Kupující u Prodávajícího objednává,
   •    určení konkrétního množství (počet kusů) zboží jednotlivých typů zboží, jehož dodání si Kupující u Prodávajícího objednává,
   •    požadované místo dodání zboží,
   •    způsob platby, a to dle volby Kupujícího buď platbu dobírkou nebo bankovním převodem,
   •    způsob dopravy, a to dle volby Kupujícího buď prostřednictvím společnosti PPL CZ, s.r.o. nebo Česká pošta, s.p.

2.4. Za řádné doručení Objednávky Prodávajícímu se považuje její doručení prostřednictvím objednávkového systému nacházejícího se na internetových stránkách Prodávajícího www.fitness-24.cz, doručení elektronicky na emailovou adresu Prodávajícího info@fitness24.cz a/ nebo telefonicky na telefonní číslo Prodávajícího +420 777 993 200.

2.5. Odesláním Objednávky prostřednictvím objednávkového systému Prodávajícího nacházejícího se na stránkách internetového obchodu Prodávajícího (v případě, že Kupující svou Objednávku učinil prostřednictvím objednávkového systému Prodávajícího nacházejícího se na stránkách internetového obchodu Prodávajícího) nebo potvrzením Nabídky Prodávajícího otevřením odkazu na příslušnou internetovou stránku, který je uveden v Nabídce a následným stisknutím tlačítka "souhlasím", jež se nachází pod úplným zněním těchto VOP na této internetové stránce (v případě, že Kupující svou Objednávku učinil elektronicky či telefonicky mimo objednávkový systém Prodávajícího nacházející se na stránkách internetového obchodu Prodávajícího), Kupující výslovně stvrzuje, že se s těmito OP podrobně seznámil a že s nimi zcela a bez výhrad souhlasí.

2.6. Objednávka může být ze strany Kupujícího zrušena (stornována), a to buď elektronicky e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Prodávajícího info@fitness24.cz a/nebo telefonicky na telefonním čísle Prodávajícího +420 777 993 200, to však nejpozději do okamžiku, než bude Objednávka ze strany Prodávajícího potvrzena nebo než bude Kupujícímu ze strany Prodávajícího zaslána Nabídka. Právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy dle dalších ujednání těchto OP a dle obecně závazných právních předpisů tím není dotčeno.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a další s tím související komunikaci s Prodávajícím. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, jakož i další s tím související komunikaci s Prodávajícím, jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod., si Kupující hradí sám.

3. Místo, doba a způsob dodání zboží

3.1. Místem plnění je, pokud se Prodávající a Kupující písemně nedohodnou jinak, adresa uvedená Kupujícím v jeho Objednávce jako požadované místo dodání zboží.

3.2. Zboží, u kterého je v katalogu zboží dostupném na stránkách internetového obchodu Prodávajícího uveden dodatek "skladem“, bude Kupujícímu dodáno nejpozději do 2 týdnů od potvrzení Objednávky zboží Prodávajícím nebo potvrzení Nabídky Prodávajícího Kupujícím.

3.3. Zboží, u kterého není v katalogu zboží dostupném na stránkách internetového obchodu Prodávajícího uveden dodatek "skladem“, bude Kupujícímu dodáno bez zbytečného odkladu po jeho naskladnění Prodávajícím, kdy o předpokládaném termínu dodání bude Kupující Prodávajícím vyrozuměn do 3 dnů ode dne potvrzení Objednávky zboží Prodávajícím nebo ode dne potvrzení Nabídky Prodávajícího Kupujícím.

3.4. Zboží bude Kupujícímu dle jeho požadavku uvedeného v Objednávce doručeno do místa dodání buď prostřednictvím společnosti PPL CZ, s.r.o. či České pošty, s.p. Po písemné dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím si může Kupující objednané zboží vyzvednout též osobně v sídle Prodávajícího.

4. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

4.1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení Kupní ceny zboží.

4.2. Nebezpečí škody na zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí zboží Kupujícím, jinak prvním dnem jeho prodlení se splněním této povinnosti.

4.3. V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží dle bodu 6.1. těchto OP vzniká Prodávajícímu vůči Prodávajícímu právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 326,- Kč.

4.4. V případě, že prodlení Kupujícího s převzetím zboží dle bodu 6.1 těchto OP bude delší 10-ti (deseti) dnů, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Uplatněním nároku na smluvní pokutu ze strany Prodávajícího není dotčen nárok Prodávajícího domáhat se vůči Kupujícímu práva na náhradu vzniklé škody.

4.5. V případě, že Kupující zboží řádně a včas dle bodu 6.1. těchto OP nepřevezme a toto zboží bude muset být Kupujícímu doručováno opětovně, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s tímto opakovaným doručováním zboží.

5. Kupní cena zboží

5.1. Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím je v katalogu zboží dostupném na stránkách internetového obchodu Prodávajícího uvedena vždy včetně DPH v aktuální zákonné výši a veškerých poplatků. Kupní cena v sobě, s výjimkou případu uvedeného v bodě 5.2. těchto OP, nezahrnuje cenu dopravy zboží do místa jeho dodání.

5.2. V případě, že předmětem Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím je dodání zboží za Kupní cenu, jejíž celková výše převyšuje částku 2.000,-Kč včetně DPH, v sobě Kupní cena zahrnuje i cenu za dopravu zboží Kupujícímu do místa dodání. Nabízené zboží a ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou je toto zboží uvedeno v katalogu zboží dostupném na stránkách internetového obchodu Prodávajícího.

5.3. V případě, že předmětem Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím je  dodání zboží za Kupní cenu, jejíž celková výše nepřevyšuje částku 2.000,-Kč včetně DPH, činí cena za dopravu zboží do místa jeho dodání v případě platby dobírkou a dopravy prostřednictvím společnosti GEIS CZ s.r.o. částku ve výši 89,-Kč, v případě platby dobírkou a dopravy prostřednictvím společnosti PPL CZ s.r.o. částku ve výši 99,-Kč, v případě platby dobírkou a dopravy do místa dodání prostřednictvím společnosti Česká pošta, s.p. částku ve výši 89,-Kč, v případě platby bankovním převodem a dopravy do místa dodání prostřednictvím společnosti GEIS CZ s.r.o. částku ve výši 59,-Kč, v případě platby bankovním převodem a dopravy do místa dodání prostřednictvím společnosti PPL CZ s.r.o. částku ve výši 69,-Kč a v případě platby dobírkou a dopravy prostřednictvím společnosti Česká pošta, s.p. částku ve výši 59,- Kč. Uvedené ceny za dopravu zboží do místa dodání platí pouze v případě, že se místo dodání nachází na území České republiky.

5.4. V případě, že Kupující v Objednávce zvolí jako způsob platby Kupní ceny zboží úhradu „dobírkou“, je povinen uhradit Kupní cenu zboží a případnou cenu za dopravu zboží do místa jeho dodání zvolenému přepravci zároveň s převzetím zboží.

5.5. V případě, že Kupující v Objednávce zboží zvolí jako působ platby „bankovním převodem“, je povinen uhradit Kupní cenu zboží a případnou cenu za dopravu zboží do místa jeho dodání na bankovní účet Prodávajícího uvedený v Potvrzení Objednávky zboží či v Nabídce Prodávajícího a pod variabilním symbolem zde uvedeným, nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne potvrzení Objednávky zboží Prodávajícím či potvrzení Nabídky Kupujícím. Zboží bude Prodávajícím Kupujícímu dodáno až po úplném zaplacení Kupní ceny a případné ceny za dopravu zboží do místa dodání.

5.6. V případě osobního odběru zboží Kupujícím v sídle Prodávajícího je Kupující povinen uhradit Kupní cenu zboží Prodávajícímu při převzetí tohoto zboží v sídle Prodávajícího.

5.7. Kupní cena zboží a případná cena za dopravu zboží do místa jeho dodání se považuje za zaplacenou dnem, kdy bude příslušná částka v plné výši připsána na bankovní účet Prodávajícího, nebo v hotovosti uhrazena Prodávajícímu, nebo v hotovosti uhrazena v Objednávce zvolenému přepravci.

5.8. V případě, že se Kupující ocitne v prodlení se zaplacením Kupní ceny zboží a/nebo případné ceny za dopravu zboží do místa jeho dodání, vzniká Prodávajícímu právo na smluvní pokutu vůči Kupujícímu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě,že prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny a/nebo ceny za dodání zboží do místa dodání bude trvat po dobu delší 10 (deseti) dnů, vzniká zároveň Prodávajícímu právo na odstoupení od Kupní smlouvy. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok Prodávajícího domáhat se vůči Kupujícímu práva na náhradu vzniklé škody.

6. Další práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího

6.1. Kupující je povinen zboží dodané Prodávajícím řádně převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu a případnou cenu za dopravu zboží do místa jeho dodání.

6.2. Kupující se zavazuje nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které by mu vznikly porušením povinností Kupujícího vyplývajících z Kupní smlouvy a/nebo těchto OP, a to včetně nákladů případného řízení, v němž by se Prodávající musel domáhat svých nároků.

6.3. Kupující je oprávněn jakákoli svá práva a /nebo povinnosti z Kupní smlouvy postoupit na jiného jen na základě předchozí písemné dohody s Prodávajícím.

6.4. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky, které má vůči Prodávajícímu, proti pohledávkám Prodávajícího plynoucím z Kupní smlouvy a/nebo z těchto OP.

7. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

7.1. Kupující, který je spotřebitelem, má ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti (čtrnácti) dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

7.2. Právo odstoupit od smlouvy musí Kupující, který je spotřebitelem, uplatnit u Prodávajícího nejpozději v poslední den této 14-ti (čtrnácti) denní lhůty, a to buď
   •    dopisem zaslaným Kupujícím prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Prodávajícímu na adresu jeho sídla uvedenou v bodě 1.2. těchto OP, kdy v takovém případě musí písemné odstoupení od smlouvy kromě identifikačních údajů Kupujícího obsahovat zejména výslovný projev vůle Kupujícího, z nějž bude jasně a srozumitelně vyplývat, že Kupující odstupuje od kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím, dále zde musí být uvedena specifikace zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy, od níž Kupující odstupuje, datum a číslo Objednávky, na základě které došlo k uzavření kupní smlouvy, od níž Kupující odstupuje, a číslo účtu pro vrácení peněz; nebo
   •    prostřednictvím vzorového formulářehttps://www.fitness-24.cz/content/reklamace ), poskytovaného Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto OP, kdy v takovém případě může Kupující, který je spotřebitelem, tento vzorový formulář vyplnit a poté jej buď vytisknout, vlastnoručně podepsat a prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zaslat Prodávajícímu na adresu jeho sídla uvedenou v bodě 1.2. těchto OP, nebo může vyplněný formulář v elektronické podobě zaslat na e-mailovou adresu Prodávajícího info@fitness24.cz .

7.3. V případě, že Kupující dle předchozích odstavců těchto OP od kupní smlouvy s Prodávajícím odstoupí, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, jež od Kupujícího přijal (po odečtení částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím), a to do 14-ti (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující v rámci odstoupení od smlouvy neurčí jinak nebo pokud nebude jinak mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

7.4. Prodávající výslovně upozorňuje a Kupující výslovně bere na vědomí, že ustanovení zákona o právu Kupujícího, který je spotřebitelem, na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů, v žádném případě nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží, které mu na základě uzavřené kupní smlouvy bylo Prodávajícím dodáno. Kupující, který je spotřebitelem, v případě, že tohoto svého práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dní od převzetí zboží využije, je povinen Prodávajícímu ve lhůtě do 14-ti (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy, od níž odstoupil, od Prodávajícího obdržel. Pokud to již není dobře možné (např. zboží bylo již v mezidobí zničeno či spotřebováno, nebo se v důsledku porušení ochranné vrstvy či jiného obalu stalo neupotřebitelným), musí Kupující Prodávajícímu poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být Prodávajícímu vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může Prodávající vůči Kupujícímu uplatnit právo na náhradu škody, která mu tím vznikla, a započíst tento svůj nárok proti právu Kupujícího na vrácení kupní ceny zboží; prodávající je však v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. V takovém případě Prodávající Kupujícímu vrátí jen takto sníženou část kupní ceny. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

7.5. V případě prodlení Kupujícího s vrácením zboží Prodávajícímu dle bodu 7.4. těchto OP, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové Kupní ceny zboží za každý započatý den trvání tohoto prodlení Kupujícího.

7.6. Prodávající výslovně upozorňuje a Kupující výslovně bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy zejména v případě smlouvy:
   •    o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   •    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   •    o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
   •    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   •    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   •    o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
   •    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   •    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   •    o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   •    o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
   •    uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
   •    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8. Rozpor s Kupní smlouvou a odpovědnost za vady

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména pak ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

8.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je spotřebitelem, že věc, která je předmětem kupní smlouvy (tj. zboží), při převzetí Kupujícím nemá vady. Zejména Prodávající Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá, že v době, kdy Kupující věc převzal,
   •    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   •    se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   •    věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   •    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   •    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

8.3. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím, který je spotřebitelem, nemá vlastnosti uvedené v bodě 8.2. těchto OP, může Kupující, který je spotřebitelem, požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující, který je spotřebitelem, požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující, který je spotřebitelem, právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující, který je spotřebitelem, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující, který je spotřebitelem, i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující, který je spotřebitelem, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

8.4. Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Výjimkou je zuživatelné zboží nebo zboží podléhající rychlé zkáze, které lze v souladu s ustanovením § 2163 občanského zákoníku reklamovat ve vyznačené době trvanlivosti nebo době, po kterou lze zboží použít. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Práva z odpovědnosti za vady zaniknout, nebyla-li uplatněna v záruční době.

8.5. Kupující, který je spotřebitelem, je povinen uplatnil vady zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vady zboží zjistí, a to e-mailem zaslaným Prodávajícímu na e-mailovou adresu info@fitness24.cz a zároveň telefonicky na telefonní číslo Prodávajícího +420 777 993 200, přičemž je zároveň povinen Prodávajícímu sdělit, jaký nárok vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží vůči Prodávajícímu uplatňuje. Kupující, který je spotřebitelem, má právo, aby mu Prodávající v písemné formě potvrdil, kdy právo z odpovědnosti za vady zboží uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
8.6. Kupující je povinen zkontrolovat obal zboží, které mu je doručováno zvoleným přepravcem a zjistí-li, že byl tento obal porušen, má právo dopravované zboží s přepravcem zkontrolovat. Bude-li zboží Kupujícím shledáno jako  poškozené, má Kupující právo toto zboží od přepravce nepřevzít, přičemž je povinen s tímto přepravcem sepsat reklamační protokol a neprodleně o skutečnosti, že je zboží vadné / poškozené informovat Prodávajícího, a to e-mailem zaslaným Prodávajícímu na emailovou adresu info@fitness24.cz a zároveň telefonicky na telefonní číslo Prodávajícího +420 777 993 200.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, udělil Kupující Prodávajícímu souhlas se zpracováním všech Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy poskytnutých údajů, a to v rozsahu jméno a příjmení/název/firma, datum narození/IČ, bydliště/sídlo/místo podnikání a doručovací adresa, a to výlučně za účelem uplatnění práv a plnění povinností plynoucích z Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a dále k zasílání informací o obchodních nabídkách Prodávajícího Kupujícímu.

9.2. Kupující uděluje Prodávajícímu dále souhlas s tím, aby Prodávající poskytl osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení/název/firma, datum narození/IČ, bydliště/sídlo/místo podnikání a doručovací adresa společnosti PPL CZ s.r.o. a České poště, s.p., za účelem dopravy Kupujícím objednaného zboží do místa dodání uvedeného Kupujícím v jeho Objednávce zboží.

9.3. Kupující uděluje souhlas dle bodu 9.1. a 9.2. těchto OP Prodávajícímu zcela dobrovolně a na dobu neurčitou, jež počne běžet od uzavření Kupní smlouvy. Prodávající má právo kdykoli tento svůj souhlas písemně odvolat, a to dopisem zaslaným na adresu sídla Prodávajícího uvedenou v bodu 1.2. těchto OP. Kupující má dále právo na přístup k veškerým osobním údajům, které Prodávajícímu poskytl, právo na opravu, likvidaci osobních údajů a blokování nesprávných osobních údajů a dále právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv jednak na Prodávajícího s požadavkem, aby Kupujícímu poskytl vysvětlení, popř. odstranil závadný stav a dále také Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.4. Osobní údaje specifikované v bodě 9.1. a 9.2. těchto OP budou Prodávajícím zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Ustanovení těchto OP vždy tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně písemně ujednáno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo tyto OP změnit; změněné (nové) OP Prodávající vyhlásí jejich uveřejněním na internetových stránkách nacházejících se na adrese www.fitness-24.cz, čímž změněné (nové) OP vstoupí v platnost a účinnost. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Na právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se vždy použijí ustanovení OP ve znění platném ke dni odeslání Objednávky zboží Kupujícím Prodávajícímu.

10.2. V případě, že některé ustanovení těchto OP bude soudem nebo jiným příslušným orgánem prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné, nemá to vliv na ostatní ujednání těchto OP. Prodávající a Kupující se zavazují nahradit neplatná nebo nevymahatelná ustanovení OP platným a vymahatelným smluvním ujednáním tak aby bylo dosaženo výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu výsledku, jakého mělo být těmito neplatnými nebo nevymahatelnými ustanoveními těchto OP dosaženo.

10.5. Jakákoli písemnost zasílaná mezi Prodávajícím a Kupujícím se považuje za doručenou nejpozději 10. (desátý) den poté, co se provozovatel poštovních služeb, jemuž byla písemnost předána k doručení, bezvýsledně pokusil doručit tuto písemnost na adresu smluvní strany, jíž byla tato písemnost určena.

10.6. Odstoupením od kupní smlouvy tato od počátku zaniká, kromě ustanovení o smluvních pokutách, která zůstávají nadále platnými a účinnými.

10.7. Veškeré informace dokumentující uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou Prodávajícím archivovány v elektronické podobě za účelem řádného splnění kupní smlouvy a nejsou přístupné třetím stranám. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.

10.8. Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese info@fitness-24.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího.

10.9. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě platného živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

10.10. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

10.11. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2014.Fitness24 s.r.o.

Akce, slevy a novinky přednostně na váš e-mail